Algemene voorwaarden

Informatie

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

RVTwente: RVTwente PGB- en IRO-trajecten te Enschede.

Cliënt: de persoon met een psychische beperking die is geïndiceerd voor de zorg- en dienstverlening die door RVTwente geboden wordt.

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf dan wel degene die als wettelijk vertegenwoordiger voor een ander de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met RVTwente sluit.

Overeenkomst: de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, waarbij RVTwente VOF zich jegens de cliënt, op basis van het door het indicatieorgaan afgegeven indicatiebesluit, verbindt tot het verlenen van de nader omschreven zorg- en dienstverlening ten behoeve van de cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere gesloten overeenkomst tussen RVTwente en de opdrachtgever. Wijzigingen van, of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk tussen de betrokken partijen zijn vastgelegd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand nadat zowel RVTwente als de opdrachtgever de te sluiten overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 4. Tussentijdse contractwijzigingen

4.1 Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in zorg- en dienstverlening dienen schriftelijk aangevraagd te worden.

4.2 Ten aanzien van de termijn waarop wijzigingen doorgevoerd worden hanteert RVTwente een periode van twee kalendermaanden.