Privacy reglement

Informatie

Dit is het privacyreglement dat door RVTwente re-integratie gehanteerd wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het privacyreglement heeft als doel de bescherming van de privacy van de klanten van RVTwente re-integratie veilig te stellen.

a) Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die RVTwente re-integratie tijdens en ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden verkrijgt. RVTwente re-integratie heeft kennis van het feit dat deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl) en alle besluiten en bepalingen die daarop betrekking hebben, alsmede van hetgeen wat in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is vastgelegd.

b) Doel

RVTwente re-integratie zal ten aanzien van alle ter kennis gekomen informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alle nodige geheimhouding betrachten en deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, namelijk en uitsluitend de overeengekomen activiteiten.

c) Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen schriftelijk en digitaal bewaard worden. De gegevens worden bewaard tot 10 kalenderjaren na afronding van het overeengekomen traject. Daarna zullen deze gegevens door RVTwente re-integratie vernietigd worden.

d) Verstrekking aan derden

1. RVTwente re-integratie gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie over haar individuele cliënten, die ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkregen wordt. RVTwente re-integratie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden of onbevoegden zonder schriftelijke toestemming van klanten, tenzij dit past binnen de in het trajectplan gemaakte afspraken of in het geval dat RVTwente re-integratie wettelijk verplicht is om deze persoonsgegevens te verstrekken.

2. RVTwente re-integratie is gerechtigd om binnen het kader van erkenningsregelingen gegevens betreffende de opdracht en het verloop aan derden te verstrekken. Deze gegevens worden door instellingen uitsluitend ten behoeve van de beoordeling van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden gebruikt. Deze instellingen zijn zich bewust van het feit dat deze gegevens behandeld moeten worden conform de WBP en hebben dat ook geborgd.

e) Toegankelijkheid van klantgegevens

De gegevens worden door RVTwente re-integratie uitsluitend in het betreffende klantdossier bewaard. Dit kan op schrift zijn of digitaal. RVTwente re-integratie neemt zodanige maatregelen dat alleen de medewerkers(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden toegang hebben tot deze gegevens.

f) Bescherming privacy klant

Alle bij de uitvoering betrokken personen worden door RVTwente re-integratie aantoonbaar geïnformeerd over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

h) Rechten klanten

Bij het aangaan van de overeenkomst worden klanten door RVTwente re-integratie geïnformeerd over de inhoud van dit privacyreglement. RVTwente re-integratie maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een exemplaar van het privacyreglement te verkrijgen. Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier. Tevens hebben zij het recht te weten aan wie eventueel informatie is verstrekt. Bij het eerste verzoek worden deze gegevens door RVTwente re-integratie aan klanten verstrekt. Enschede, juni 2014 RVTwente “Re-integratie Visie Twente”