Voorwaarden & reglement

Informatie

Voorwaarden en reglement

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van RVTwente, gevestigd te Enschede,
-vastgesteld juni 2014, versie 1-

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RVTwente: RVTwente PGB- en IRO-trajecten te Enschede.
Cliënt: de persoon met een psychische beperking
die is geïndiceerd voor de zorg- en dienstverlening die door RVTwente geboden wordt.
Opdrachtgever: degene die voor zichzelf dan wel degene die als wettelijk vertegenwoordiger voor een ander de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met RVTwente sluit.
Overeenkomst: de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, waarbij RVTwente VOF zich jegens de cliënt, op basis van het door het indicatieorgaan afgegeven indicatiebesluit, verbindt tot het verlenen van de nader omschreven zorg- en dienstverlening ten behoeve van de cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere gesloten overeenkomst tussen RVTwente en de opdrachtgever. Wijzigingen van, of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk tussen de betrokken partijen zijn vastgelegd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand nadat zowel RVTwente als de opdrachtgever de te sluiten overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 4. Tussentijdse contractwijzigingen
4.1 Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen
in zorg- en dienstverlening dienen schriftelijk aangevraagd te worden.
4.2 Ten aanzien van de termijn waarop wijzigingen doorgevoerd worden hanteert RVTwente een periode van twee kalendermaanden.

Artikel 5. Informatievoorziening
5.1 De cliënt wordt door RVTwente regelmatig op de hoogte gesteld van gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen RVTwente VOF die voor de cliënt van belang kunnen zijn.
5.2 De informatie kan zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven, afhankelijk van de aard van de informatie.

Artikel 6. Medewerking en wijziging overeenkomst
6.1 De cliënt verleent zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 RVTwente is bevoegd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen indien zij daartoe genoodzaakt is vanwege bedrijfseconomische redenen of wijzigingen van wet- en regelgeving.
RVTwente VOF zal slechts tot eenzijdige wijziging van
de overeenkomst overgaan indien zij bij deze
wijziging een zwaarwegend belang heeft waarvoor
het belang van de cliënt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 7. Verzekering en aansprakelijkheid
7.1 RVTwente is deugdelijk verzekerd tegen beroeps- dan wel bedrijfsaansprakelijkheid.
7.2 De cliënt is aansprakelijk voor de schade die door zijn schuld en/of opzet is toegebracht aan eigendommen en/of medewerkers van RVTwente. De cliënt draagt zorg voor een deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8. Tarieven
8.1 RVTwente brengt maandelijks haar zorg- en dienstverlening in rekening door facturering daarvan aan de desbetreffende stichting die de PGB-gelden beheert conform de verstrekte volmacht ex artikel 9.2 hiernavolgend.
8.2 RVTwente verleent haar diensten volgens de indicatiestelling van het CIZ.
8.3 RVTwente hanteert een tarief per dagdeel.
8.4 Het tarief wordt in ieder geval telkens per 1 januari aangepast. Aanpassing zal dan geschieden conform de indexering van het toegewezen PGB.
8.5 Het tarief kan ook tussentijds worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van CAO-wijzigingen en/of wettelijke maatregelen en/of andere bijzondere omstandigheden. De prijswijziging dient in dat geval door RVTwente VOF tenminste een maand voor de ingangsdatum schriftelijk aan de opdrachtgever te zijn meegedeeld.
8.6 Bij wijziging van de zorg- en dienstverlening kan RVTwente een aanpassing van de hoogte van de vergoeding van de opdrachtgever verlangen. Indien hiervoor een herindicatie nodig is zal een en ander leiden tot aanpassing van de overeenkomst.
8.7 Momenteel is RVTwente VOF niet BTW-plichtig en brengt RVTwente VOF de opdrachtgever derhalve geen BTW in rekening. Indien BTW-plicht alsnog wordt opgelegd zal de BTW aan opdrachtgever worden doorberekend. Uitzondering

zijn de opdrachten voor de afdeling IRO en
arbeidstoeleiding, hiervan wordt de BTW wel afgedragen.

Artikel 9. Betalingen PGB
9.1 Voor de door RVTwente VOF verrichte zorg- en dienstverlening is de opdrachtgever het overeengekomen tarief verschuldigd.
9.2 De opdrachtgever tekent bij aanvang van de dienstverlening een overeenkomst tot beheer van de PGB-gelden met een derde partij, te weten Stichting Inkomensbeheer Twente, Korrect of een soortgelijke instelling.
9.3 RVTwente VOF zal de verschuldigde vergoeding middels driemaandelijkse voorschotnota’s in rekening brengen bij de PGB-beheerrekening.
9.4 Indien betaling van de in lid 3 genoemde nota’s binnen twee weken achterwege blijft doordat de opdrachtgever het onderbrengen van het PGB-budget bij het SIT, Korrect of andere instelling heeft stopgezet, verkeert de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft RVTwente VOF het recht om de incasso van het verschuldigde uit handen te geven. Vanaf dat moment is de opdrachtgever ook de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.
9.5 Buitengerechtelijke kosten zijn die kosten die RVTwente in verband met de incasso van haar vordering dient te voldoen. Het incassotarief volgens de staffel van het Rapport Voorwerk II is voor de vaststelling van de hoogte van die kosten maatgevend.
9.6 Indien de cliënt de overeengekomen zorg- en dienstverlening niet kan afnemen buiten de normale vakantie- en weekendafwezigheid om, dient hij of zij dit zo vroeg mogelijk, doch tenminste 48 uur van tevoren, bij RVTwente te melden. Indien de cliënt dit nalaat, worden de kosten voor de overeengekomen zorg- en dienstverlening toch in rekening gebracht.
9.7 De betalingen worden automatisch geïncasseerd door RVTwente VOF, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Geheimhouding en bescherming persoonlijke levenssfeer
10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling
of een gerechtelijke uitspraak, [een medewerker van] RVTwente gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RVTwente zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RVTwente nimmer gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling jegens
de opdrachtgever indien deze als gevolg van voornoemde informatieverstrekking schade heeft geleden.
10.3 RVTwente draagt er zorg voor dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt wordt gerespecteerd.
10.4 RVTwente draagt zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt overeenkomstig de regelgeving zoals gesteld bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
10.5 Ter handhaving en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt is bij RVTwente tevens een Privacyreglement van kracht. Schriftelijke informatie over dat reglement wordt op eerste verzoek van de cliënt onverwijld beschikbaar gesteld.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst kan worden vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door RVTwente niet vermeden kon worden of voorzienbaar was, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvatting voor rekening van RVTwente dient te blijven.
11.2 Onder overmacht aan de zijde van RVTwente wordt begrepen iedere al dan niet voorzienbare aan ons niet toe te rekenen omstandigheid, welke de zorg- en dienstverlening aan de cliënt belet, daaronder begrepen: het lot, staking, werksluiting, molest en in het algemeen alle omstandigheden buiten onze wil en macht.
11.3 RVTwente sluit iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit en samenhangend met overmacht uit.

Artikel 12. Klachten en geschillen
12.1 Indien tussen de cliënt en RVTwente een geschil ontstaat omtrent de inhoud en uitvoering van deze overeenkomst worden eerst alle mogelijkheden tot conflictoplossing aangewend om tot een bevredigend resultaat te komen. Het geschil kan schriftelijk verwoord worden, waarna in een gesprek met de desbetreffende medewerker en de directeur van RVTwente een oplossing voor het conflict/geschil gezocht zal worden.
12.2 Wanneer dit gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing van het conflict/geschil, staat het de cliënt vrij om zijn klacht voor te leggen aan een externe klachtencommissie.
12.3 Los van het vorenstaande heeft de cliënt het recht om het geschil in voorkomende gevallen voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter en/of aan de inspecteur voor de gezondheidszorg.
12.4 Op verzoek van de cliënt verstrekt RVTwente kosteloos een exemplaar van het bij RVTwente VOF
geldende Klachtenreglement aan de cliënt.

Artikel 13. Geldende bepalingen en wijziging algemene voorwaarden
13.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
13.2 RVTwente is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van die wijzigingen zal de cliënt tijdig worden geïnformeerd. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden deze wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de wijziging is meegedeeld.
13.3 Bij eventuele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen de aangeleverde contractstukken met andere correspondentie van RVTwente, prevaleert de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden tenzij anders is vastgelegd.

RVTwente staat voor:

  • Laagdrempelig

  • Oplossingsgericht

  • Denken in mogelijkheden

  • Maatwerk

Neem hieronder contact met ons op.